Η Μοναξιά ενός Ασυμβίβαστου Εκδόσεις Εξάντας Συγγραφέας βιβλίου Εισαγωγή ΑΡΧΙΚΗ Αναζήτηση

Ελευθεροτυπία - 19 Οκτωβρίου 2003


Στο παρακάτω απόσπασμα άρθρου του Χρήστου Σαρτζετάκη, τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, γίνεται ειδική αναφορά στο βιβλίο "Η μοναξιά ενός ασυμβίβαστου" προκειμένου για τα ομογενειακά και εκκλησιαστικά πράγματα της Αμερικής.

Η εκκλησιαστική διαμάχη

ΥΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

[ ... ]

Ας αρκεσθή το Πατριαρχείον εις τον σεβασμόν του ως εκκλησιαστικού θεσμού και την κοινώς, από όλους, αποδεκτήν εκκλησιαστικήν (δογματικήν) αυθεντίαν του επί του Ορθοδόξου Ελληνισμού, την οποίαν και συνταγματικώς κατωχύρωσε το νεοελληνικόν μας Κράτος.

Και ας παύση να υπηρετή και πολιτικούς σκοπούς, αδιάφορον αν ενσυνειδήτως ή όχι, με ανθελληνικά ενεργήματά του τα οποία και επληθύνθησαν κατά τους τελευταίους καιρούς, όπως: με την αντικατάστασιν της ελληνικής γλώσσης διά της αγγλικής κατά την λειτουργίαν εις τας, εις αυτό υπαγομένας, Ελληνικάς Εκκλησίας της Αμερικής, ήδη επί αρχιερατείας Ιακώβου, -με την διάσπασιν της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής διά της αναδείξεως των κατά τόπους Επισκόπων της εις Μητροπολίτας, εις τρόπον ώστε να στερηθή πλέον η εκεί Ομογένειά της, χάριν των συμφερόντων του Ελληνισμού, ενιαίας εκπροσωπήσεώς της και να απολέση έτσι κάθε δυνατότητα αποτελεσματικής παρεμβάσεώς της-, ακόμη με την μεθοδευθείσαν εξαναγκαστικήν παραίτησιν, μόλις μετά τριετίαν αρχιερατείας, του υπ' αυτού του Πατριαρχείου επιλεγέντος, ως διαδόχου του επίσης εξαναγκασθέντος εις παραίτησιν Ιακώβου, Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, όταν ούτος, με την ομόθυμον συμπαράστασιν της Ομογένειας, μεθοδικώς επεδίωξε την επανελληνοποίησιν πραγμάτων και δραστηριοτήτων της Αρχιεπισκοπής [τεκμηριωμένην εικόνα των σχετικών μεσαιωνικών ραδιουργιών δίδει το βιβλίον της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη «Η μοναξιά ενός ασυμβίβαστου, Σπυρίδων, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 1996 -1999» (Αθήναι, Εξάντας, 2000)]-, με τα πρόσφατα διχαστικά της Εκκλησίας της Αυστραλίας ενεργήματά του, προκαλέσαντα και την ρήξιν του με τον εκεί Αρχιεπίσκοπον-, με την προ ετών εκπαραθύρωσιν του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας επιφανούς λογίου Μεθοδίου, κλπ.

[ ... ]